Sprawdź status przesyłki

Przetwarzanie danych subskrybentów NewsletteraINFORMACJA RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], przekazujmy następujące informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Solid S. A., adres: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa („ADO”).
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@solidsa.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych osobowych jest ADO, np. kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
 5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera lub też do zakończenia jego funkcjonowania.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe otrzymywanie informacji z Newslettera.
 7. 7.Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW zostały określone w naszej Polityce Prywatności: http://www.patronservice.com.pl/files/Polityka_Prywatnosci_solid_sa.pdf.
 8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Nasi klienci

WebTrucker
Mail
Facebook