Sprawdź status przesyłki

Dane firmy


Solid S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000283014, NIP: 5213444019 Kapitał zakładowy: 502 000,00zł (pięćset dwa tysiące zł 00/100) opłacony w całości

strona: solidsa.pl


Nasi klienci

WebTrucker
Mail
Facebook